හිමිදිරිය
5.00am - 6.00am
හයට හැරෙන්න
6.00am - 10.00am
හතයි දහහත
7.17am - 8.00am
නැගෙන ඉර
8.00am - 10.00am
හැමදාම ආදරෙන්
10.00am - 1.00pm

NEWS

මුලතිව් ‍විශ්වමඩු ප‍‍්‍ර‍දේශයේදි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු දුෂණය කිරිමේ ‍චෝදනාවට වැරදිකරුවන් වු යුධ හමුදා සමාජිකයන් හතර දෙනෙකුට යාපනය මහධිකරණ විනිසුරු මානික්කවාසගර් ඉ‍ලංචෙලියන් විසින් වසර 25 ක සිරදඩුවමක් නියම කර තිබේ.
2010 ජුනි මස 06 වෙනිදා කුඩාරමක සිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු දුෂණය කළ බවට යුධ හමුදා සාමාජිකයන් හතර දෙනෙකුට චො‍්දනා එල්ලවි තිබුණු අතර ඉන් එක් සැකකරුවකු අත් අඩංගුවට ගැනිමට පෙර පළාගොස් ඇති අතර නඩුතීන්දුව ලබාදෙනතුරුත් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනිමට පොලීසියට නොහැකිවිණි.
යාපනය මහාධිකරණයෙදී ලබාදුන් නඩුතීන්දුව අනුව දුෂණයට ලක්වු කාන්තාවන්
Listen Radio99
රන්one
Redefining Sri Lankan radio “Ran One” brings a fresh outlook and differentiated programming content to our listeners.. We are the newest member to the EBC radio portfolio with a bold mission of going beyond just entertainment and connecting with our listeners at a more heartfelt level. Bringing together the best of both worlds – “Ran One” blends musical preferences of a generation that could enjoy music flavours from different era’s, “The Old” and “The New” creating the best mix of content that they could truly enjoy..